Kiedy cudzoziemiec nie potrzebuje zezwolenia na pracę na terenie RP?

Kiedy cudzoziemiec nie potrzebuje zezwolenia na pracę na terenie RP?

  • Biznes
  • 23 września, 2021
  • 5 minutes read

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców istnieje możliwość powierzenia obowiązków zawodowych obcokrajowcowi, który nie musi posiadać zezwolenia na pracę. Osoba taka może legalnie pracować na terytorium Polski, jeśli spełnia określone warunki.

W jakich sytuacjach cudzoziemiec nie potrzebuje zezwolenia na pracę, aby być legalnie zatrudnionym na terenie RP?

Coraz więcej przedsiębiorców skłania się ku zatrudnianiu obcokrajowców. Pewien kłopot dla pracodawcy może stanowić procedura uzyskania dla cudzoziemca właściwego zezwolenia na pracę w urzędzie wojewódzkim. Jednak niektóre grupy osób niebędących obywatelami polskimi mogą być legalnie zatrudniane i mogą pracować na terytorium Polski bez konieczności posiadania tego dokumentu. Dotyczy to cudzoziemców, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej. Ponadto cudzoziemiec nie potrzebuje zezwolenia na pracę, gdy dysponuje dokumentem uprawniającym go do pobytu stałego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Poza tym można legalnie zatrudnić cudzoziemca bez potrzeby starania się o zezwolenie na pracę, gdy ma on status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej nadany w Polsce. 

Możliwość nawiązania z obcokrajowcem stosunku pracy bez pozyskiwania zezwolenia zachodzi także wówczas, gdy ma on zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzysta z ochrony czasowej w RP. Cudzoziemiec może również pracować na terenie Polski bez zezwolenia na pracę, jeśli ma ważne zaświadczenie wydane na podstawie artykułu 35 ust. 1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten jest wydawany przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców tylko na wniosek cudzoziemca, który ubiega się o ochronę międzynarodową.

Legalne zatrudnianie cudzoziemców bez pozwolenia – obywatele państwa członkowskiego UE lub EOG

Polscy przedsiębiorcy, którzy noszą się z zamiarem zatrudnienia obcokrajowców, mogą powierzyć obowiązki zawodowe cudzoziemcom, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub też państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie należy do Unii Europejskiej. Chodzi o takie kraje jak Norwegia, Islandia czy Liechtenstein. Wówczas cudzoziemiec nie potrzebuje zezwolenia na wykonywanie obowiązków zawodowych. Sytuacja dotyczy także obywateli państw niebędących stroną umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym, ale korzystających z możliwości swobodnego przepływu ludności na podstawie umów zawartych przez dane państwo ze Wspólnotą Europejską, jak również z państwami członkowskimi należącymi do niej.

Brak potrzeby zezwolenia na pracę w przypadku cudzoziemca dotyczy także cudzoziemca-członka rodziny obywatela innego państwa członkowskiego UE, przebywającego w Polsce. 

Zatrudnianie specjalistów i naukowców niebędących obywatelami RP bez potrzeby posiadania zezwolenia na pracę

Cudzoziemcem, który może legalnie podjąć pracę na terenie RP bez potrzeby posiadania zezwolenia na wykonywanie tego typu działań może być także absolwent polskiej szkoły ponadgimnazjalnej, stacjonarnych studiów wyższych bądź stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach. Dopuszcza się zatrudnianie studentów, którzy kształcą się na uniwersytetach i uczelniach wyższych w Polsce w trybie stacjonarnym. Ponadto cudzoziemiec może być legalnie zatrudniony bez potrzeby posiadania zezwolenia, jeśli wykonuje pracę jako pracownik naukowy w instytutach badawczych.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca nie dotyczy także specjalistów bądź pracowników, którzy odbywają staż zawodowy w ramach przeniesienia odbywającego się pomiędzy przedsiębiorstwami, które zawiązały tego typu współpracę na warunkach uregulowanych w treści artykułu 139n ust. 1 z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach. Chodzi przede wszystkim o zawiadomienie o zamiarze korzystania przez określonego cudzoziemca z mobilności krótkoterminowej. Obcokrajowiec mający wizę, w ramach której może wykonywać obowiązki zawodowe i przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nie musi starać się o otrzymanie dodatkowego zezwolenia na pracę.

Legalne zatrudnienie obcokrajowca bez potrzeby posiadania przez niego zezwolenia na pracę jest możliwe pod warunkiem, że spełni on określone w przepisach prawnych zobowiązania. 

źródło: sawickiwspolnicy.pl – kancelaria adwokacka

Zobacz również

Na co zwrócić uwagę kupując sprężarkę do zakładu?

Na co zwrócić uwagę kupując sprężarkę do zakładu?

Przy wyborze sprężarki do zakładu ważne jest uwzględnienie wielu czynników, które wpływają na wydajność, niezawodność i…
Na czym polega outsourcing środowiskowy? Kto może z niego skorzystać?

Na czym polega outsourcing środowiskowy? Kto może z niego skorzystać?

Pragniesz skupić się na prowadzeniu biznesu, a jednocześnie nie chcesz zaniedbywać obowiązków wynikających z prawa ochrony…
Kompresory olejowe — zasada działania i rodzaje

Kompresory olejowe — zasada działania i rodzaje

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej kompresorom olejowym, które stanowią kluczowy element w wielu branżach przemysłowych.…